Vaccinatie Alert : A avenir - 30 jr Jubileum - 48ste zwangerschap behaald

Home » A avenir » Nieuws

Nieuws praktijk/ actualiteiten

13-4-21

zonsopgang

Vaccinatie Alert lees meer


 

Het is lente  Heb jij er zin in?

Een goed begin met een triomf voor mijn praktijk met de

 

* 48ste * zwangerschap gemeld op 17-3-21:

Weer een bewezen feit dat rust en afstand nemen ruimte geeft voor een natuurlijk verloop weliswaar ondersteund met Authentic Medical Nutrition en acupunctuur om de voorwaarden er voor te creëren 


Iedere dag is het begin van de rest van het leven, waar begin jij mee vandaag?

"Keizer" ontbijt in 60 seconden:  Warme rijst/nasi, met de restjes van gisterenmiddag. Werelddelen eten 3 x per dag rijstInzichtkaartje van deze en vorige week 

" Hoe meer ik verantwoordelijkheid neem voor mijzelf en mijn leven, hoe meer vrijheid ik ervaar"

( en dat geeft rust;  het gaat hierover het verschil leren voelen tussen moeten en moeten)


Moet IK dit nu doen? MOET ik dit doen? Moet ik DIT nu doen? Moet ik dit NU doen?


Weer aan de slag... voor hoe lang? Beeld bellen het nieuwe normaal in de praktijk? 

De praktijk is gewoon geopend met inachtneming van de C-regels:

Intake consulten* / behandelingen en voedingssupplementen consulten; 

*Intake kan ook via telefoon/beeldbellen; wel op afspraak


Lente en de grote (interne) voorjaarsschoonmaak?

Winters bolletje roodborstje

"Een goed begin, is het halve werk"

Externe voetpleisters detoxkuur voor nieren en lever.  

5 daagse detox kuur vijftien euro

De Ph speekseltest ligt klaar om te testen of de gezonde Ph waarde van 7,4 bereikt is en aangeeft dat het bloed weer de juiste balans heeft om vol spirit te zijn

Ondersteun het schoonmaak proces met het aansterken van nieren en lever met Authentic Medical Nutrition;  Voedingssupplementen voe(l)dt zoals Moeder Natuur bedoeld is


Column

Lock Down...

Lente... kriebels heb ik al een poosje. De winter lijkt ogenschijnlijk in rust. In de diepte wordt er keihard gewerkt

Met resultaat. Mijn eerste vier geesteskindjes hebben het licht al gezien. Met de nieuwe naam "Tijdloos".

Leuke praktijkervaringen en informatie samengebracht. Vanuit natuurlijke bronnen oneindig, tijdloos bruisen en borrelen met tomeloze energie en enthousiasme. Net als ik

Zo ook deze vers van de pers eigengebouwde website. Wie had dat verwacht? Ik niet

Zo zie je maar wat achter een goede winterpauze vandaan kan komen

Extra feest om dit jaar hier allemaal al mee te beginnen. En nog feestelijker nu ik eindelijk mijn Jubileum van dertig (30) jaar praktijk kan vieren met mijn cliënten. Ik hoop dat u mee feest viert

Lock down... een onwijze Look UP

Joie de Vivre

Roce Amalia


Toch een feestje tijdens deze "War Zone" Lock Down geheten? ...

Jubileum ballonnen

1991 - 2021 praktijk avenir viert haar 30 jarig bestaan; gratis producten bij ieder consult zie meer info:

Jubileum cadeau

Nieuw op de site Doe Het Zelf: Wekelijkse research wordt gedaan m.b.t. Ons Mens zijn. Ideetje voor een icoon  op je bureaublad?

Tipje van de sluier...kijk zelf bij DHZNieuw

Jouw persoonlijke coach 24/7

Holistic Physical-Mental Coach

Iemand die er altijd voor je is...

Begeleiding via de digitale middelen

 • Per beeld bellen

 • Per email

 • Per WhatsApp

 • Per sms

 • Online consulten via email
 • Persoonlijke consulten en vivo

Nieuw

Oooh, dat wist ik niet... , heb ik te vaak gehoord in de praktijk

En zo ontstond "Tijdloos" W.A.T. I.S.?

Wist je dat... - Adviezen - Tips - Inzichten (mijne) - Surprise? alles te samen gevormd tot  "W.A.T.  I.S.?" In een Tijdloos jasje

Tijdloze, inspirerende, leuke, ondeugende, interessante, blik verruimende, leerzame informatie van een niet dagelijks niveau gebaseerd op 30 jaar praktijk en persoonlijke ervaringsdeskundigheid 


Brief minister m.b.t. Lock Down :  Zie rode tekst m.b.t. serieuze feiten en medisch wel of niet-medisch 

Er wordt nog aangewerkt om de status te wijzigen hogerhand

15 Dec 2020 Brief aan het Ministerie van VWS, Hugo de Jonge, minister van Medische Zorg en Sport 

Naar vandaag is gebleken vallen wij als beroepsgroep vooralsnog buiten de groep beroepen welke onder de huidige lockdown mogen doorwerken. Corona en contactberoepen (zoals de kapper en masseur) | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
Er rest het bestuur helaas niet anders dan jullie te adviseren gehoor te geven aan hetgeen door deze bepaalt wordt.
Vandaag is er vanuit de KAB een brief verzonden naar het Ministerie van VWS, Hugo de Jonge, minister van Medische Zorg en Sport en per mail aan de leden van de Vaste Kamercommissie VWS van de Tweede Kamer met het verzoek voor het openstellen praktijken complementaire therapeuten met de volgende tekst.
Betreft: openstellen praktijken complementaire therapeuten
Budel, 15 december 2020
Geachte heer De Jonge, geachte volksvertegenwoordigers,
Om te beginnen onze dank en waardering voor het vele werk dat door u en alle betrokken partijen in deze spannende tijd wordt verzet. En nu vlak voor de Kerst draconische maatregelen treffen, dat getuigt van moed.
Namens vier beroepsverenigingen* van hoog opgeleide complementair therapeuten en artsen vragen wij uw aandacht voor onze contactberoepen. Wij constateren dat onze contactberoepen kennelijk aan de verkeerde kant van de ‘knip’ zijn terechtgekomen, namelijk bij de niet-medische beroepen. Wij komen niet voor op de lijst Uitzonderingen Contactberoepen Lockdown, die uitgaat van betaling op basis van specifieke wetten.
Hier willen wij graag tegenover stellen dat onze therapeuten:

⦁ vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering;
⦁ voldoen aan de voorwaarden door de ZV gesteld (vooropleiding, vakinhoudelijke en medische nascholing, visitatie etc.);
⦁ verplicht voorzien zijn van een AGB-code;
⦁ daardoor in aanmerking komen voor de COVID-sneltest;
⦁ gehouden zijn aan gelijke wetgeving als de reguliere zorg: WGBO, Wkkgz, AVG;
⦁ geregistreerd zijn met SBI-code 86919: overige paramedische praktijken en alternatieve genezers;
⦁ btw-vrijgesteld zijn voor gezondheidskundige verzorging van de mens;
⦁ vakinhoudelijk en westers medisch op Hbo-niveau zijn opgeleid;
⦁ geen luxeproduct leveren aan klanten, maar patiënten behandelen;
⦁ effectieve zorg verlenen, bijvoorbeeld bij chronische pijn waarbij pijnstilling niet afdoende is, of aan mensen die reguliere medicatie niet verdragen of waarvoor geen afdoende reguliere behandeling is;
⦁ hiermee de overbelaste eerstelijnszorg structureel ontlasten en kostenbesparend werken;
⦁ patiënten ondersteunen, die in deze tijd op reguliere ingrepen moeten wachten;
⦁ behandelen op basis van wetenschappelijk en kosteneffectiviteitsonderzoek;
⦁ werken conform protocollen naar RIVM-voorbeeld i.v.m. COVID-19;
⦁ vanuit de basis van hun therapieën een gezonde leefstijl promoten, waarmee zij een belangrijke bijdrage leveren aan de onlangs in de Tweede Kamer aangenomen motie van Von Martels en Kuik (35570-XVI-47);
⦁ aangewezen zijn op (of veroordeeld tot) de Continuïteitsbijdrage door Zorgverzekeraars Nederland.
Wij menen dat er voldoende onderbouwing is om onze ‘contactberoepen in alternatieve geneeswijzen’ onder de medische contactberoepen te scharen.

ANTWOORD
Hieronder de informatie die wij via NVA, KAB en RBCZ ontvingen, waaruit blijkt dat, sinds gisteren, niet contactberoepen in de aanvullende zorg wel degelijk hun werk mogen doen binnen de huidige maatregelen. Lees deze informatie alstublieft aandachtig.
Zaterdag 18 december ontvingen we mail van het Ministerie van VWS met een schrijven van de directeur Programma-directie Covid-19, in reactie op ons schrijven van 15 december. Dat was snel, maar helaas niet positief. Uit de brief blijkt klip en klaar, onze praktijken moeten dicht.
De belangrijkste passage uit de brief:
'De uitoefening van contactberoepen met uitzondering van (para-) medische contactberoepen is van 15 december 2020 t/m 19 januari 2021 verboden. De gedachte hierachter is het zoveel mogelijk beperken van contactmomenten en reisbewegingen ten behoeve van de bestrijding van het Covid-19 virus, waarbij de doorgang van medische zorg zo min mogelijk moet worden gehinderd. Chiropractors en osteopaten vallen niet onder de (para)medisch contactberoepen.
Daarom staat het beroep acupuncturist niet op de lijst en mag de uitoefening van uw beroep dus niet plaatsvinden. De huidige lijst zal ook niet worden aangepast.'
 
Dinsdag 22-12-2020
Beste collega’s,
Na een (in)spannende en stressvolle week voor ons allemaal, ontving ik eind van deze middag eindelijk telefonisch antwoord van de afdeling beleidszaken van het Ministerie van VWS op de door ons aan het Ministerie gestelde vragen. Later vanavond is dit schriftelijk aan mij bevestigd: De niet-contactberoepen kunnen aan het werk (blijven).
De tijd die het Ministerie nodig had om deze uitspraak te doen, werd grotendeels bepaald door het feit dat uitgezocht is wat de officiële juridische status van een behandelruimte van een complementair werkende zorgverlener is. Deze vraag is onder meer aan de NCTV (afdeling Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) voorgelegd geweest. Dat klinkt heel zwaar en buitenproportioneel, maar naar ik heb begrepen zitten daar de experts die zich met het definiëren van begrippen als ‘openbare ruimte’ en ‘publieke ruimte’ bezighouden.
Het antwoord brengt als gezegd definitief duidelijkheid voor de collega’s die géén contactberoep uitoefenen:
 “Het is niet verboden om deze niet-contactberoepen uit te oefenen. Zoals ik u inmiddels ook al telefonisch heb medegedeeld, is de definitie van een contactberoep inderdaad: ‘een beroep waarbij het niet mogelijk is ten minste een veilige afstand te houden tot een klant of patiënt’. Op basis daarvan is er dus geen sprake van een verbod, voor bijvoorbeeld een coach. Daarnaast is het ook geen publieke plaats (die moeten in principe dicht), maar een zorglocatie. Dit blijkt uit de (brede) definitie van ‘zorg’ uit artikel 1 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die hiervoor gehanteerd wordt. Onder deze definitie valt ook alternatieve zorg.
Concluderend: Voor niet-contactberoepen die vallen onder de definitie van zorg zoals genoemd in artikel 1 van de WKKGZ, geldt er geen verbod. Hierbij geldt overigens alsnog de zeer nadrukkelijke oproep om dit zoveel mogelijk te beperken en het (bijvoorbeeld) vanuit huis te organiseren.”
Voor de collega’s die een contactberoep uitoefenen, blijft een verbod op het uitoefenen daarvan gehandhaafd. Tenzij dit beroep valt onder één van de door de overheid met name genoemde zorgwetten. Helaas is dat voor het overgrote deel van onze therapeuten niet het geval. Voor alle duidelijkheid: onze zorg valt niet onder de zorgverzekeringswet. Onder deze wet valt uitsluitend zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Ook vallen wij niet onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Wel kan het zijn dat een behandeling plaatsvindt na doorverwijzing van de huisarts en er dus een medische indicatie aan ten grondslag ligt.

Ik heb in het telefoongesprek met het Ministerie voorts laten weten dat de discussie over het feit dat wij door hen als niet-medische beroepsgroep worden gelabeld wat mij betreft zeker niet ten einde is. Ik reken erop dat daar in de beantwoording van onze brief door de Minister nog uitspraak over wordt gedaan. Als dat niet zo is, behouden we ons het recht voor om daar nog op terug te komen. Die labeling heeft namelijk wél consequenties voor de contactberoepen in onze sector.
We hebben nu een duidelijke en door de afdeling beleidszaken van het Ministerie VWS gevalideerde uitspraak ontvangen. Deze informatie zullen we ook delen op onze website en de social mediakanalen. Deze informatie kan door jullie met de therapeuten worden gedeeld.
Namens het bestuur en de directie RBCZ,
Boudewijn Gelaudie, voorzitter
 
Dus: u mag in uw praktijk zijn, cliënten ontvangen op anderhalve meter mag, mondelinge anamnese afnemen mag, voedingsadvies geven mag, leefstijladvies geven mag, een kruidenconsult mag, kruiden verstrekken mag, de pols voelen mag niet, acupunctuur beoefenen mag niet, Shiatsu mag niet, Tuina mag niet, alles binnen anderhalve meter mag niet!!

De enige ruimte die geboden wordt voor de overige contactberoepen is de uitzondering voor medisch noodzakelijke behandelingen. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/winkels-en-contactberoepen/kapper-masseur-en-andere-contactberoepen
 De NVA en Zhong vertalen dit voor hun leden als: alleen op verwijzing van een arts, en alleen in geval van medische noodzaak, i.e. gevaar voor onherstelbare schade bij niet behandelen, geen alternatief voorhanden etc.
Dit betreft echt uitzonderingen; niet elk verwijsbriefje betreft een medisch noodzakelijke behandeling.
Wij adviseren op de factuur te vermelden: ‘acupunctuurbehandeling met verwijzing arts’ (met naam van de arts) en te zorgen voor goede dossiervorming en strikte naleving van de hygiëne- en infectiepreventie protocollen.
Inmiddels is duidelijk geworden dat er actief gehandhaafd wordt.
Er zijn gevallen bekend waarbij handhavers praktijken bezoeken en vragen stellen met betrekking tot triage, contactonderzoek, hoe gegevens opgeslagen worden en controleren op het naleven van de corona regels.
Wij trachten duidelijk te krijgen in hoeverre handhavers bevoegd zijn om achter uw praktijkdeur te komen controleren. En zo ja, hoever gaat die bevoegdheid? Mag men bijvoorbeeld in uw agenda kijken?
Het zijn voor ons allen barre tijden, voor u als zorgprofessional, voor uw cliënten, voor Zhong, voor onze zusterorganisaties.
Wij blijven ons gezamenlijk inzetten, dus wanneer u ideeën of contacten hebt, wanneer u actief wilt participeren, laat het ons weten!
Het bestuur wenst u kracht en wijsheid in deze moeilijke tijd.
Met vriendelijke groet,
NVTCG Zhong


 • Praktijk avenir
 • Laan van Nieuw Oost-Indië 34
 • 2593 BT Den Haag
 • 070 3 855 855 app/sms 06 40 37 60 63
 • Gesloten woensdag en weekend; consulten alleen op afspraak 

 

 • KAB Koepel Alternatieven Behandelwijze
 • NVPA Nederlandse Patiënten Vereniging voor Acupunctuur
 • ZHONG Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde 4086300009989
 • Kamer van Koophandel nummer 27347554
 • BTW-id NL002021639B97